rezervační systém Plazaro

zpět

Všeobecné obchodní a platební podmínky online rezervačního a recepčního systému Plazaro (dále jen "VOPP")

1. Poskytovatel

Poskytovatelem je společnost Apps Dev Team s.r.o., IČ 24701009, se sídlem Křížkovského 33a, 603 00 Brno, Česká republika, tel.: 774 216 322, e-mail: support@plazaro.com (dále jen „poskytovatel“)

Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit znění VOPP, a to bez předchozího upozornění uživatele. Aktuální znění VOPP je k dispozici na internetovém portálu poskytovatele Plazaro.com. Poskytovatel vyzývá všechny uživatele k pečlivému prostudování těchto VOPP. Vytvoření účtu na internetovém portálu Plazaro, znamená přijetí těchto VOPP a současně také závaznou dohodu mezi uživatelem a poskytovatelem (dále jen jako „dohoda“). V případě, že s uvedenými VOPP uživatel nesouhlasí, vyzývá jej poskytovatel k ukončení veškerého využívání rezervačního a recepčního systému Plazaro (dále jen jako “Plazaro”). Přijetí uvedené dohody ze strany poskytovatele je výslovně podmíněno souhlasem uživatele s níže specifikovanými VOPP a to formou registrace uživatele do systému Plazaro. V případě, že tedy došlo ze strany uživatele k založení účtu, registraci v systému Plazaro, závazně tím stvrzuje, že se řádně seznámil s těmito VOPP, a že s jejich zněním souhlasí a v případě, že nebude souhlasit s aktualizovaným zněním VOPP, ukončí využívání systému Plazaro nebo kontaktuje provozovatele za účelem sjednání výjimky.

2. Plazaro

„Plazaro“ a „Plazaro.com“ je internetová aplikace vytvořená poskytovatelem. K této aplikaci se uživatel připojuje přes internet ze svého vlastního zařízení (počítač, tablet, mobilní telefon…) prostřednictvím svých přihlašovacích údajů (e-mailová adresa resp. uživatelské jméno a heslo). Díky přihlášení do systému uživatel může využívat funkce aplikace.

3. Uživatel

Uživatel je fyzická nebo právnická osoba, která je v obchodně závazkovém vztahu nebo jemu obdobném vztahu k poskytovateli v postavení kupujícího či dlužníka, nebo taková fyzická či právnická osoba, která činí úkony směřující k vytvoření tohoto obchodně závazkového vztahu nebo jemu obdobnému vztahu. Uživatel se zavazuje akceptací těchto VOPP, že bude svůj uživatelský účet a služby poskytovatele využívat pouze v souladu s platnou legislativou daného státu a těmito VOPP. V případě, že dojde k porušení, souhlasí s převzetím plné odpovědnosti za veškeré skutečnosti a škody vzniklé v souvislosti s tímto porušením.

4. Poskytované služby

Internetový portál Plazaro poskytuje možnost zřízení předplatného pro používání online rezervačního a recepčního systému dle uvedených VOPP a nakládání s daty tímto softwarem vytvořenými.

5. Účet uživatele

Služby jsou poskytované poskytovatelem na základě registrace uživatele, po níž je uživatel povinen uvést pravdivé, přesné, aktuální a úplné informace o své osobě či subjektu z důvodu dalšího správného fungování systému Plazaro. Na základě této registrace uživatele vzniká uživateli oprávnění k využívaní systému Plazaro. Registrovaný uživatel je povinen chránit své heslo i svůj zákaznický účet před zneužitím třetí osobou. Registrovaný uživatel svou registrací a s ním spojenou akceptací těchto VOPP souhlasí s převzetím veškeré odpovědnosti za činnosti a skutečnosti, které nastanou v souvislosti s používáním jeho uživatelského účtu.

6. Práva a povinnosti

Služby poskytované poskytovatelem je možné využívat pouze v souladu s platnou legislativou a těmito VOPP. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout poskytování služeb, zrušit či zablokovat uživatelské účty dle své vlastní úvahy, pokud dojde ze strany uživatele k jakékoli činnosti porušující tyto VOPP nebo platnou legislativu.

Uživatel je povinen zdržet se narušování provozu Plazaro a služeb jím poskytovaných a to jakýmkoli způsobem, zejména pak pokoušet se o obcházení, narušení nebo prolomení bezpečnostních prvků internetového portálu a zásahu do služeb a obsahu internetového portálu Plazaro jiným způsobem, než který umožňuje poskytovatel v rámci standardně nabízených služeb.

Uživatel (ubytovací zařízení) je povinen do systému Plazro zadávat pravdivé a aktuální informace. Nepravdivé, nevyužívané a již neplatné informace je povinen neprodleně odstranit. Toto se týká zejména celé sekce Nastavení. V případě nedodržení tohoto ustanovení Poskytovatel nezaručuje správnou funkcionalitu systému Plazaro a vyhrazuje si právo na pokutu až do výše desetinásobku řádné měsíční útraty Uživatele za provozování systému Plazaro za poslední 3 měsíce od zjištění této skutečnosti a nebo ukončení spolupráce.

Uživatel je povinnen zacházet s nabitými údaji (zejména osobními údaji hostů, informacemi o platebních kartách atp.) při výkonu své činnosti tak, aby nebyla ohrožena jejich ztráta či odcizení, k čemuž by měl učinit veškerá dostupná opatření. Například formou zabezpečení pracoviště, proškolení personálu atp.

7. Mezinárodní uživatelé

V případě, že uživatel využívá služby z jiného místa než z ČR, je plně odpovědný za respektování a dodržování veškeré mezinárodní legislativy i legislativy platné v místě užívání. Uživatel se tedy zavazuje akceptací těchto VOPP, že nebude služby poskytovatele využívat způsobem, jež by byl v rozporu s legislativou (tedy platnými zákony, mezinárodními smlouvami, nařízeními, omezeními) a dále v rozporu s těmito VOPP a licenčními ujednáními. V případě, že dojde k porušení výše uvedeného, souhlasí s převzetím plné odpovědnosti za veškeré skutečnosti a škody vzniklé v souvislosti s tímto porušením.

8. Licenční ujednání

Veškerý obsah a služby systému Plazaro, jako jsou mimo jiné veškeré texty, grafika, loga, ikony, obrázky, a dále veškerý software používaný na tomto internetovém portálu, je majetkem poskytovatele. Uživatel se dále zavazuje, že se zdrží veškerých zásahů do autorských práv poskytovatele. Uživatel je akceptací těchto VOPP srozuměn s tím, že mu není založením uživatelského účtu udělena žádná licence, ať již výhradní či nevýhradní k duševnímu vlastnictví systému Plazaro, jež je dílem poskytovatele.

9. Modifikace služeb

Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli modifikovat nebo dočasně či trvale přerušit jednotlivé služby poskytovatele nebo jejich některou část, a to buď na základě předchozího oznámení uživateli, nebo bez tohoto předchozího oznámení. Uživatel akceptací těchto VOPP souhlasí, že poskytovatel nebude vůči uživateli nebo jakékoli třetí osobě odpovědný za tyto modifikace, přerušení nebo nepokračování služby nebo její části a to také za všechny skutečnosti, škody nebo ztráty v souvislosti s tím způsobené.

10. Odpovědnost poskytovatele

Poskytovatel není zodpovědný za jakékoli nepřímé, vedlejší nebo následně vzniklé škody.

11. Záruky

Poskytovatel neposkytuje na své služby a veškerý obsah žádné záruky spočívající mimo jiné ve splnění požadavků uživatele, nepřerušení služeb poskytovatele, dále na bezplatnost, včasnost a zajištění služeb poskytovatele nebo splněná očekávání uživatele nebude-li sjednáno jinak individuálním způsobem.

Uživatel sám nese odpovědnost za získání a udržování spolehlivého připojení k internetu a poskytovatel není odpovědný za vady tohoto připojení či neschopnost uživatele číst obsah internetového portálu Plazaro či dalších služeb poskytovatele.

Poskytovatel neručí za dostupnost a provoz internetového portálu Plazaro a služeb, zejména pak z důvodů případných výpadků způsobených hardwarovými či softwarovými závadami serveru třetí stany a jež není majetkem poskytovatele, problémy s obsluhou serveru ani jakýmikoli externími vlivy či výpadky.

Poskytovatel neručí za správnost informací a dat předávaných třetím stranám. Data plynoucí od poskytovatele ke třetí straně by měl uživatel před dalším použitím zkontrolovat.

12. Porušení VOPP

Uživatel je povinen chránit svůj uživatelský účet včetně přístupů ke službám poskytovatele a ke svému uživatelskému účtu. Uživatel akceptací těchto VOPP souhlasí s tím, že v případě, že dojde ke ztrátám, nákladům, škodám, výdajům, včetně nutných nákladů právního zastupování vzniklých na základě využívání služeb poskytovatele, které byly způsobeny porušením těchto VOPP ve vztahu k účtu uživatele, a to jak uživatelem, tak třetí osobou, včetně nedbalosti, je plně odpovědný za vše výše uvedené pouze uživatel.

13. Právo kontroly poskytovatele, zda jsou dodržovány VOPP

Poskytovatel má právo a nikoli povinnosti kontrolovat zda jsou jím poskytované služby poskytovány a využívány v souladu s těmito VOPP a s platnou mezinárodní legislativou i platnou legislativou státu, v němž je služby využívána. V případě, že poskytovatel shledá jakýkoli obsah systému Plazaro nebo jím poskytovaných služeb jako porušující VOPP nebo platnou mezinárodní legislativu či legislativu příslušného státu, je oprávněn k odstranění toho obsahu, který dle vlastního uvážení poskytovatel shledá jako nevyhovující.

14. Ukončení obchodního vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem

V případě, že poskytovatel na základě své úvahy zjistí, že došlo ze strany uživatele k porušení VOPP nebo platné legislativy, je poskytovatel oprávněn bez dalších závazků vypovědět heslo či deaktivovat nebo smazat účet uživatele a je také oprávněn zamezit uživateli využívání veškerých služeb poskytovatele. Nebo může svá práva, případně škody způsobené nedodržením uvedených VOPP vymáhat soudní nebo mimosoudní cestou. Toto může poskytovatel provést s předchozí výzvou uživateli.

15. Vznik obchodního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem

Tyto VOPP a další pravidla, návody, licence a odkazy uvedené v souvislosti se systémem Plazaro představují úplnou dohodu mezi poskytovatelem a uživatelem s ohledem na využívání služeb poskytovatele uživatelem.

16. Změna VOPP

V případě, že dojde ze strany poskytovatele ke změně obchodních podmínek (např. z důvodu aktualizace produktů či služeb) bude o tomto poskytovatel informovat uživatele prostřednictvím systému Plazaro.

17. Ochrana osobních údajů

Poskytovatel zpracovává osobní údaje svých uživatelů a jejich klientů podle Zásad ochrany osobních údajů.

18. Zabezpečení přihlašovaní

Přihlašení je prováděno přes šifrovaný protokol HTTPS, který je podepsán ověřenou autoritou. Přihlášení je chráněno proti tzv. dictionary a brutal force útokům. Možné je zapnout 2-FA (dvoufaktorovou autetnizaci).

19. Šifrování hesla

Veškerá hesla jsou do databáze ukládána v zašifrované podobě.

20. Zálohování

Veškerá data jsou každou hodinu zálohovaná na externí počítače a veškeré zálohy jsou také prováděny přes šifrovaný protokol.

21. Platební podmínky

Ceny jednotlivých tarifů a jejich předplatného jsou určovány poskytovatelem. Na případné změny cen bude uživatel poskytovatelem včas upozorněn prostřednictvím systému Plazaro. Akceptací těchto VOPP uživatel souhlasí s tím, že v případě, že uhradí finanční částku v budoucnu čerpaných služeb nebo obsahu poskytovaných poskytovatelem v systému Plazaro, je tato finanční částka určena pouze k úhradě čerpání poskytovaných služeb na portálu Plazaro a nelze ji tedy požadovat zpět.

Platby za služby poskytované poskytovatelem internetového portálu Plazaro je nutné provést dle pokynů poskytovatele v závislosti na množství využívaných služeb a obsazenosti zařízení uživatele.

Zakoupením, tj. zaplacením tarifu, v Kč nebo v jiné měně podporované platební bránou, poskytovaného poskytovatelem v systému Plazaro uživatel závazně souhlasí s uhrazením ceny za služby poskytované systémem Plazaro. Způsob úhrady si uživatel zvolí při dokončení procesu zakoupení služeb poskytovaných systémem Plazaro nebo dle pokynu poskytovatele.

22. Platební metody

Systém Plazaro v sobě integruje platební systém online platebních bran, které zprostředkovávají platby následjujícími:

GoPay:

  • platba platební kartou (Visa, Visa Electron, Master Card, Maestro)
  • online platební tlačítka (ePlatby, MojePlatba, mPeníze, GE Money bank, Volksbank, Fio banka)
  • standardní bankovní převod
  • GoPay elektronická peněženka
  • další nově vzniklé metody jsou uvedeny na www.gopay.com

2Checkout:

  • Informace o této platební bráně zejména pro přijímání cizích měn najdete na www.2checkout.com

PayPal:

  • Informace o této platební bráně zejména pro přijímání cizích měn najdete na www.paypal.com

23. Reklamace

Provozovatel se zavazuje případné reklamace posuzovat objektivně a individuálně v souvislosti s danou situací a reklamovanou skutečností. Uznanání reklamace může vést k navrácení finančních prostředků uživateli. Reklamace je možné řešit prostřednictvím e-mailové adresy support@plazaro.com. Reklamační stanovisko bude uživateli sděleno písemnou formou na jeho e-mailovou adresu v co nejkratším možném termínu.

24. Odstoupení od smlouvy (těchto podmínek)

Uživatel může odstoupit od této smlouvy (od těchto obchodních podmínek) bez udání důvodu tak, že přestane online rezervační a recepční systém Plazaro využívat a vyžádá si přes e-mail support@plazaro.com smazání svého účtu.

25. Zrušení účtu

Ke zrušení účtu dojde v případě nečinnosti (neaktivity v něm). Pokud se alespoň jeden z uživatelů k účtu nepříhlásí déle než 12 měsíců, o této skutečnosti bude odeslána e-mailová notifikace na e-mailovou adresu ubytovacího zařízení. Pokud se v dalších 60 dnech nedojde k přihlášení k účtu alespoň jedním uživatelem, účet bude automaticky smazán.

 

Poslední aktualizace VOPP: 24. 11. 2023