rezervační systém Plazaro

zpět

Ochrana osobních údajů

Poskytovatel

Apps Dev Team s.r.o.
IČ: 247 01 009
se sídlem třída Kpt. Jaroše 1922/3, 602 00, Brno - Černá Pole
Společnost zapsána v obchodním rejstříku KS v Brně, v odd. C vložka 78570
Jednající p. Oldřichem Kotíkem, jednatelem

Podmínky mezi poskytovatelem a uživatelem

1.1 Poskytovatel provozuje online hotelový a rezervační systém Plazaro na webových stránkách www.plazaro.com (dále jen “Plazaro”) a uživatelům (především provozovatelům ubytovacích zařízení) poskytuje přístup k jeho využívání.

1.2 Poskytovatel je správcem osobních údajů uživatelů dle čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen “Nařízení”). Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. Nařízení.

1.3 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (dále jen “Osobní údaje”).

1.4 Při vytvoření účtu jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vytvoření účtu (jméno a kontaktní údaje). Účelem zpracování osobních údajů je vytvoření účtu uživatele a výkon práv a povinností vyplývajících z poskytnutí přístupu k užívání Plazara, dále pak zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení a oprávněný zájem Poskytovatele dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Oprávněným zájmem Poskytovatele je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

1.5 Poskytovatel pro plnění Služeb využívá služeb subdodavatelů, zejména poskytovatele mailingových a hostingových služeb a souborových uložišť (osobní údaje mohou být ukládány v 3. zemích). Poskytovatel musí informovat uživatele o zapojení dalšího zpracovatele Osobních údajů a umožnit uživateli vznést proti takovému zapojení námitky. Poskytovatel musí zajistit, aby všichni subdodavatelé v postavení zpracovatele osobních údajů plnili veškeré povinnosti na ochranu osobních údajů vycházející z Nařízení.

1.6 Poskytovatel ukládá osobní údaje uživatele po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, a to po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu, nebude-li zákonem stanoveno jinak. Po jejím uplynutí budou údaje vymazány.

1.7 Uživatel má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 Nařízení, opravu osobních údajů dle čl. 16 Nařízení, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 Nařízení. Uživatel má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) Nařízení. Dále má uživatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 Nařízení a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 Nařízení.

1.8 Uživatel má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

1.9 Uživatel nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany poskytovatele plnit.

1.10 Ze strany Poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 Nařízení.

1.11 Poskytovatel používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webu Uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie.

1.13 Uživatel souhlasí s těmito podmínkami zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře při vytváření uživatelského účtu. Zaškrtnutím souhlasu vyjadřuje uživatel, že si tyto podmínky přečetl, že s nimi vyjadřuje svůj souhlas a že je v celém rozsahu akceptuje.

1.14 Poskytovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi podmínek na svých internetových stránkách, popř. zašle novou verzi uživateli na jeho e-mailovou adresu.

1.15 Další informace týkající se těchto podmínek jsou k dispozici na support@plazaro.com nebo tel. čísle +(420) 774 216 322.

Poslední aktualizace podmínek: 18.5.2018

Cookies

Správa souhlasu cookies

Podmínky mezi správcem a zpracovatelem

2.1 Poskytovatel je ve vztahu k osobním údajům zákazníků uživatelů zpracovatelem dle čl. 28 Nařízení. Uživatel je správcem těchto údajů.

2.2 Vytvořením účtu uzavírá poskytovatel s uživatelem následující smlouvu o zpracování osobních údajů (zpracovatelskou smlouvu).

2.3 Smlouvu si může uživatel kdykoliv vytisknout ve svém účtu (Nastavení > Základní) včetně doplněných údajů.